TaoGOGO的技术博客,始于2007年,通过文字分享技术、记录生活

php的foreach引用赋值的问题

今天汉城跑到我们这里来问了个问题,下面的代码为啥第二次打印出:Array(    [a] => aa    [b] => bb    [c] => bb)代码:<?php$a = array(    'a' => 'aa',    'b' => 'bb',    'c' => 'cc',);foreach( $a  as &$v){;}print_r($a);foreach( $a  as $v){}print_r($a);----------------------仔细想想,其实是简单的引用问题,第一次foreach完毕,
发布时间:2013-02-22 | 类别: | 阅读:185200 | 评论:3 | 标签:php foreach

公告

҉百度内部推荐,高级研发/PM(需2年以上工作经验)。
有意者微博私信联系~

微博言语

文章分类